OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.pushupjeans.cz


Tento internetový obchod provozuje právnická osoba:. General Soul s. r. o. Servisní organizací, dodavatelem zboží a adresátem veškerých plateb je taktéž právnická osoba General Soul s. r. o. IČO: 052 41 880, číslo bankovního spojení: 2601033616/2010 vedeném u Fio Banky.

1. OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Bez vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami nelze učinit objednávku.
Řádně vyplněná objednávka prostřednictvím internetového obchodu www.pushupjeans.cz učiněná kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Prodávající potvrdí v nejkratším možném čase obdržení objednávky ve smyslu § 1827, odst. 1 občanského zákoníku, prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a případné soudní spory budou řešit výhradně české soudy.
Platba v EUR je stanovena internetovým obchodem, a pokud ne, vždy se přepočítává z denního kurzu ČNB.

2. DODACÍ LHŮTA
Standardní lhůta pro dodání zboží kupujícímu činí, pokud nebude dohodnuto jinak, tři pracovní dny ode dne přijetí objednávky.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE
Provozovatel General Soul s. r. o. si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodávajícího, aby plnil závazky ve smyslu přijaté a akceptované objednávky.

4. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY
dle § 1829, odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, General Soul s. r. o., přednostně e-mailem na adrese info@pushupjeans.cz i jinou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem).
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží vracené zboží, zaslány všechny platby, které od spotřebitele obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, musí spotřebitel zaslat zpět spolu s formulářem pro vrácení zboží a fakturou, nebo její kopií, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží před uplynutím 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy při:
- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně opotřebováno. Nelze ani odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (spodní prádlo). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Při odstoupení od kupní smlouvy nese náklady na vrácení zboží spotřebitel.
5. ZPŮSOB DOPRAVY
Dopravu zboží zajišťuje pro General Soul s. r. o. Česká pošta, s. p., nebo jiný k tomu způsobilý přepravce. Za tím účelem je kupující povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi.
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH


6. CENY
General Soul s. r. o. si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebude cena zboží měněna a je závazná pro obě smluvní strany.

7. ZPŮSOB PLATBY
General Soul s. r. o. akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

a) Platba v hotovosti na pokladně v případě osobního odběru zboží
b) Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy
b) Platební brána PayU
c) Platební brána Twisto

General Soul s. r. o. si vyhrazuje právo nedodat zboží kupujícímu v případě, že objednané zboží nebude plně uhrazeno firmě General Soul s. r. o. kupujícím před jeho dodáním.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:
e-mail: info@pushupjeans.cz
sídlo: Družstevní 21, 621 00 Brno.

9. REKLAMACE
a) Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
b) Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinnen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinnen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
c) Záruční doba na zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou, úmyslným poškozením či opotřebení věci jejím obvyklým užívání.
d) Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i e-mailová forma) a je třeba, aby uvedl všechny vady zboží ve vyplněném formuláři, který si může stáhnout v internetovém obchodě www.PushUpJeans.cz .
e) Zákazník může uplatnit reklamaci rovněž na adrese výdejního místa PushUpJeans.cz, Družstevní 21, 62100 Brno.
f) Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová forma).
g) V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad koupeného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.
h) Každý zákazník je oprávněn v případě neuznání reklamace nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit se na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.


10. VRÁCENÍ PENĚZ NA ÚČET PŘEVODEM
Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet kupujícího budou finanční prostředky poukázány kupujícímu po obdržení dobropisu podepsaného kupujícím.

Při uplatňování reklamace kupující musí dodat vadné zboží s fakturou a reklamačním protokolem!

11. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH DAT
Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží kupující souhlasí s tím, aby prodávající ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění údaje o kupujícím zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby.
Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou.

12. Slevové a promo kódy
Sleva se vždy vypočítává z doporučené maloobchodní ceny.

Máte dotaz?